source: js/human_3d_alignment/src/widgets/textviewer.jsx @ 943

Last change on this file since 943 was 943, checked in by Maciej Komosinski, 4 years ago

Cosmetic

File size: 1.4 KB
Line 
1/*global Module*/
2"use strict";
3import React from 'react';
4
5const styles = {
6    content: {
7        position: 'absolute',
8        margin: '10px 10px 10px 10px',
9        height: '100%',
10        verticalAlign: 'sub',
11        textAlign: 'justify',
12        fontFamily: "'Fira Mono', Monaco, 'Andale Mono', 'Lucida Console', 'Bitstream Vera Sans Mono', 'Courier New', Courier, monospace",
13        webkitUserSelect : 'none',
14        mozUserSelect: 'none',
15        msUserSelect: 'none',
16        userSelect: 'none'
17    }
18}
19
20/**
21 * Component for assessing genotype matching.
22 */
23class TextViewer extends React.Component {
24    /**
25     * Basic constructor.
26     * @param {any} props properties of Component
27     */
28    constructor(props) {
29        super(props);
30        this.props = props;
31    }
32     
33    render() {
34        return (
35            <div style={styles.content}>
36                Wypełnij ankietę (na dole strony). Następnie dopasuj (nałóż na siebie) oba modele jak najlepiej, wedle własnej opinii, przesuwając je i obracając za pomocą myszy. Potem po prawej stronie okienka przypisz każdy wierzchołek jednego modelu (cyferki) najlepiej odpowiadającemu (wedle własnej opinii) wierzchołkowi drugiego modelu (literki). Klawisze 't' i 'r' przełączają pomiędzy translacją (przesuwaniem) i rotacją.
37            </div>
38        );
39    }
40}                         
41
42export default TextViewer;
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.